QTF Record

Quick Transmigration Cannon Fodder’s Record of Counterattacks: Chapter 0245 + 246

Chapter 245
Chapter 246

This is part 1 of an excerpt from the song 雨蝶 (Rain Butterfly). You can view the full song post here.

ài dào xīn pò sùi yě bié qù guài shúi
爱到心破碎 也别去怪谁
zhǐ yīn wèi xiàng yù tài měi
只因为相遇太美
jìu suàn líu gān lèi shāng dào dǐ
就算流干泪 伤到底
xīn chéng hūi yě wú sǔo wèi
心成灰 也无所谓

Should my heart break from love, there’s no one to blame,
It’s all because our first encounter was too beautiful.
Even if my tears flow dry, I’m hurt to the core,
My heart turns to ash, it’s alright.

wǒ pò jiǎn chéng dié yuàn hé nǐ shuāng fēi
我破茧成蝶 愿和你双飞
zùi pà nǐ hùi yī qù bù húi
最怕你会一去不回
sūi rán ài gùo wǒ gěi gùo wǒ
虽然爱过我 给过我
xiǎng gùo wǒ jìu shì ān wèi
想过我 就是安慰

I break out of my cocoon to become a butterfly in desire to fly with you,
As my worst fear is that you’ll leave and never come back.
Even though the fact that you once loved me, once gave me love,
Once thought of me, is already consolement enough.